برچسب : گروه آی تی و خدمات انفورماتیک
گروه سیمانی برمدار صعود
  • منبع: کارگزاری آبان
گروه فلزی و معدنی بر مدار رشد
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه رشد قطعه سازها
  • منبع: کارگزاری آبان
شروع مثبت اما پایانی متعادل
  • منبع: کارگزاری آبان
دادوستدهای کم فروغ و منفی
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه جو فرسایشی بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
روشن شدن موتور گروه خودرویی
  • منبع: کارگزاری آبان
بازاری سراسر منفی
  • منبع: کارگزاری آبان