برچسب : پتروشیمی
بولتن هفتگی کالا – شنبه – ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
  • منبع: کارگزاری آبان
بولتن هفتگی کالا – شنبه – ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
  • منبع: کارگزاری آبان
بولتن هفتگی کالا – شنبه – ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
  • منبع: کارگزاری آبان
بولتن هفتگی کالا – شنبه – ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
  • منبع: کارگزاری آبان
بولتن هفتگی کالا – شنبه – ۱۳۹۷/۰۸/۲۶
  • منبع: کارگزاری آبان
بولتن هفتگی کالا – شنبه – ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
  • منبع: کارگزاری آبان
بولتن هفتگی کالا – شنبه – ۱۳۹۷/۰۸/۱۲
  • منبع: کارگزاری آبان
قیمت خوراک سه ماه دوم شرکت های پتروشیمی تعیین شد/ افزایش پلکانی
  • منبع: بورس پرس