برچسب : پتروشیمی خراسان
کدال چهارشنبه – ۹۸/۰۳/۰۱
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد فروش خراسان
  • منبع: کارگزاری آبان
حذف اوره یارانه ای، پتانسیل بالقوه خراسان
  • منبع: کارگزاری آبان
حذف اوره یارانه ای پتانسیلی برای خراسان
  • منبع: کارگزاری آبان
عملکرد خوب خراسان در بهمن
  • منبع: کارگزاری آبان
خراسان و گزارشی خوب در دی ماه
  • منبع: کارگزاری آبان
خراسان و ابهام در نرخ اوره حمایتی
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد صادرات خراسان
  • منبع: کارگزاری آبان