برچسب : پاکشو
کدال سه شنبه – ۹۷/۰۸/۰۱
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد سوداوری پاکشو
  • منبع: کارگزاری آبان
شفاف سازی پاکشو در خصوص دريافت مجوز تغيير نرخ فروش
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش نرخ فروش پاکشو
  • منبع: کارگزاری آبان
کدال پنجشنبه – ۹۷/۰۵/۰۴
  • منبع: کارگزاری آبان
کدال یکشنبه – ۹۷/۰۴/۳۱
  • منبع: کارگزاری آبان
انتظار افزایش سودآوری در پاکشو
  • منبع: کارگزاری آبان
پاکشو و پوشش ضعیف فروش مقداری
  • منبع: کارگزاری آبان