برچسب : عرضه اولیه
کشف قیمت ۱۵۰ تومانی نماد زماهان
  • منبع: کارگزاری آبان
کشف قیمت ۱۵۰ تومانی نماد بزاگرس
  • منبع: کارگزاری آبان
کشف قیمت ۲۷۰ تومانی نماد ومعلم
  • منبع: کارگزاری آبان
اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان(زماهان)
  • منبع: کارگزاری آبان
کشف قیمت ۲۲۰ تومانی نماد تنوین
  • منبع: کارگزاری آبان
اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت بیمه معلم (ومعلم)
  • منبع: کارگزاری آبان
اطلاعیه عرضه اولیه سهام شرکت تامین سرمایه نوین (تنوین)
  • منبع: کارگزاری آبان