برچسب : طلای جهانی
محدوده مقاومتی ۱۴۸۸ دلاری سر راه طلای جهانی
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان مثبت طلای جهانی در محدوده مقاومتی
  • منبع: کارگزاری آبان
احتمال لمس سطوح پایینتر در طلای جهانی
  • منبع: کارگزاری آبان
احتمال افت قیمتی در نمودار طلای جهانی
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان قیمتی در نمودار طلای جهانی
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان طلای جهانی در قالب الگوی پیچیده اصلاحی
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان منفی طلای جهانی
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان منفی در نمودار طلای جهانی
  • منبع: کارگزاری آبان