برچسب : سررسید دی97
نوسان نمودار سررسید دی۹۷ زعفران
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه نوسان منفی در نمودار سررسید دی۹۷ زعفران
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان نمودار سررسید دی۹۷ پایینتر از سطح مقاومتی
  • منبع: کارگزاری آبان
واکنش مثبت نمودار سررسید دی۹۷ به محدوده حمایتی
  • منبع: کارگزاری آبان
خروج نمودار سررسید دی۹۷ از محدوده تراکم نزولی
  • منبع: کارگزاری آبان
بازگشت نمودار سررسید دی۹۷ به بالاتر از خط حمایتی
  • منبع: کارگزاری آبان
نزدیکی نمودار سررسید دی۹۷ زعفران به کف قبلی
  • منبع: کارگزاری آبان
واکنش نمودار سررسید دی۹۷ زعفران به سطح حمایتی
  • منبع: کارگزاری آبان