برچسب : سررسید خرداد98
افت نمودار سررسید خرداد۹۸ تا محدوده کف قبلی
  • منبع: کارگزاری آبان
از دست رفتن کف کانال موازی در نمودار سررسید خرداد۹۸
  • منبع: کارگزاری آبان
نمودار سررسید خرداد۹۸ زعفران در محدوده کف کانال
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان کم دامنه نمودار سررسید خرداد۹۸ در محدوده کف کانال
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه افت نمودار سررسید خرداد۹۸ زعفران
  • منبع: کارگزاری آبان
نفوذ نمودار سررسید خرداد۹۸ به محدوده کف کانال پایینتر
  • منبع: کارگزاری آبان
درگیری نمودار سررسید خرداد۹۸ با محدوده کانال ابتدایی
  • منبع: کارگزاری آبان
عبور نمودار سررسید خرداد۹۸ از کف کانال اولیه
  • منبع: کارگزاری آبان