برچسب : سررسید اسفند97
نزدیکی نمودار سررسید اسفند۹۷ به محدوده حمایتی هارمونیک
  • منبع: کارگزاری آبان
نزدیکی نمودار سررسید اسفند۹۷ به محدوده حمایتی
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان کم دامنه در نمودار سررسید اسفند۹۷ زعفران
  • منبع: کارگزاری آبان
درگیری نمودار سررسید اسفند۹۷ با خط میانه نزولی
  • منبع: کارگزاری آبان
خروج نمودار سررسید اسفند۹۷ زعفران از روند نزولی
  • منبع: کارگزاری آبان
نزدیکی نمودار سررسید اسفند۹۷ زعفران به سقف کانال
  • منبع: کارگزاری آبان
درگیری نمودار سررسید اسفند۹۷ با سقف کانال نزولی
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان نمودار سررسید اسفند۹۷ در محدوده کانال
  • منبع: کارگزاری آبان