برچسب : زپارس
کدال چهارشنبه – ۹۸/۰۱/۲۸
  • منبع: کارگزاری آبان
کدال سه شنبه – ۹۷/۱۲/۲۸
  • منبع: کارگزاری آبان
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس
  • منبع: کارگزاری آبان
ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس
  • منبع: کارگزاری آبان
کدال جمعه – ۹۷/۰۸/۰۴
  • منبع: کارگزاری آبان
کشف قیمت ۳۵۰ تومانی نماد زپارس
  • منبع: کارگزاری آبان
زمان عرضه اولیه سهام شرکت ملی کشت و صنعت ودامپروری پارس
  • منبع: کارگزاری آبان
شرکت ملی کشت و صنعت دامپروری پارس
  • منبع: کارگزاری آبان