برچسب : دلار-ریال
نوسان نمودار دلار-ریال در محدوده سقف مشخص شده
  • منبع: کارگزاری آبان
حرکت نمودار دلار – ریال در قالب موج اصلاحی
  • منبع: کارگزاری آبان
نمودار دلار – ریال در محدوده اصلاحی خنثی
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه افت نمودار دلار – ریال
  • منبع: کارگزاری آبان
افت قیمتی نمودار دلار – ریال
  • منبع: کارگزاری آبان
عبور نمودار دلار – ریال از محدوده حمایتی
  • منبع: کارگزاری آبان
افت نمودار دلار – ریال
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه افت قیمتی در نمودار دلار – ریال
  • منبع: کارگزاری آبان