برچسب : اوره
مجمع عمومی عادی سالیانه پتروشیمی پردیس
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش فروش اوره داخلی کرماشا
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد مقدار فروش اوره صادراتی خراسان در آبان
  • منبع: کارگزاری آبان
کاهش صادرات شپدیس
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد ۳۳۳ درصدی سودآوری شپدیس
  • منبع: کارگزاری آبان
بررسی عملکرد ۶ ماهه کرماشا
  • منبع: کارگزاری آبان
پتروشیمی شیراز
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد سودآوری شیراز
  • منبع: کارگزاری آبان