برچسب : اوره
عملکرد فوق العاده شپدیس در شهریور ماه
  • منبع: کارگزاری آبان
پتروشیمی خراسان
  • منبع: کارگزاری آبان
بررسی گزارش نه ماهه شپدیس
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد سودآوری شپدیس
  • منبع: کارگزاری آبان
نگاهی به عملکرد خراسان در سال ۹۶
  • منبع: کارگزاری آبان
فروش یازده ماهه کرماشا همراستا با بودجه
  • منبع: کارگزاری آبان
اوره ایران به برزیل صادر می شود
  • منبع: خبرگزاری فارس
بررسی تاثیر حکم دیوان عدالت بر اوره سازان
  • منبع: کارگزاری آبان