برچسب : اتی سکه
خیز نمودار سررسید دی۹۷ به سمت محدوده سقف قبلی
  • منبع: کارگزاری آبان
نمودار سررسید دی۹۷ در تایم فرم ۱ساعته
  • منبع: کارگزاری آبان
نفوذ نمودار سررسید دی۹۷ به بالاتر از محدوده تنبلی
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان قیمتی در نمودار سررسید دی۹۷
  • منبع: کارگزاری آبان
حرکت نمودار سررسید دی۹۷ مطابق با سناریو
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان نمودار سررسید دی۹۷ در قالب کانالهای موازی
  • منبع: کارگزاری آبان
ورود مجدد نمودار سررسید دی۹۷ به محدوده مقاومتی
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان نمودار سررسید دی۹۷ درقالب تراکم همگرا
  • منبع: کارگزاری آبان