برچسب : اتی سکه
واکنش نمودار سررسید آبان۹۷ به سقف کانال
  • منبع: کارگزاری آبان
خروج موقت نمودار سررسید دی۹۷ از محدوده مقاومتی
  • منبع: کارگزاری آبان
نمودار سررسید دی۹۷ در آستانه خروج از محدوده مقاومتی
  • منبع: کارگزاری آبان
ورود نمودار سررسید دی۹۷ به محدوده مقاومتی
  • منبع: کارگزاری آبان
نزدیکی نمودار سررسید دی۹۷ به محدوده مقاومتی
  • منبع: کارگزاری آبان
نزدیکی نمودار سررسید دی۹۷ به محدوده مقاومتی
  • منبع: کارگزاری آبان
عبور نمودار سررسید دی۹۷ از محدوده سقف قبلی
  • منبع: کارگزاری آبان
نزدیکی نمودار سررسید دی۹۷ به محدوده سقف قبلی
  • منبع: کارگزاری آبان