برچسب : اتی سکه
نوسان نمودار سررسید دی۹۷ پایینتر از سطح مقاومتی
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه رشد نمودار سررسید بهمن۹۷
  • منبع: کارگزاری آبان
خروج نمودار سررسید بهمن۹۷ از محدوده تراکمی
  • منبع: کارگزاری آبان
واکنش مثبت نمودار سررسید دی۹۷ به محدوده حمایتی
  • منبع: کارگزاری آبان
خروج نمودار سررسید دی۹۷ از محدوده تراکم نزولی
  • منبع: کارگزاری آبان
خروج نمودار سررسید بهمن۹۷ از تراکم پایانی
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان کم دامنه در نمودار سررسید دی۹۷
  • منبع: کارگزاری آبان
عقب نشینی نمودار سررسید دی۹۷
  • منبع: کارگزاری آبان