برچسب : اتی سکه
ورود نمودار سررسید دی۹۷ به محدوده مقاومتی
  • منبع: کارگزاری آبان
ورود نمودار سررسید دی۹۷ به محدوده مقاومتی
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه رشد نمودار سررسید دی۹۷
  • منبع: کارگزاری آبان
محدوده مقاومتی سر راه نمودار سررسید دی۹۷
  • منبع: کارگزاری آبان
محدوده های مقاومتی سرراه نمودار سررسید دی۹۷
  • منبع: کارگزاری آبان
سطوح معتبر در نمودار سررسید دی۹۷
  • منبع: کارگزاری آبان
واکنش نمودار سررسید دی۹۷ به محدوده حمایتی
  • منبع: کارگزاری آبان
واکنش نسبی نمودار سررسید دی۹۷ به محدوده حمایتی
  • منبع: کارگزاری آبان