برچسب : اتی سکه
درگیری نمودار سررسید فروردین۹۸ با محدوده تنبلی
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه درگیری نمودار سررسید فروردین۹۸ با محدوده تنبلی
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد قیمتی نمودار سررسید فروردین۹۸
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه افت نمودار سررسید فروردین۹۸
  • منبع: کارگزاری آبان
نزدیکی نمودار سررسید اسفند۹۷ به محدوده حمایتی هارمونیک
  • منبع: کارگزاری آبان
نزدیکی نمودار سررسید اسفند۹۷ به محدوده حمایتی
  • منبع: کارگزاری آبان
درگیری نمودار سررسید اسفند۹۷ با سقف کانال نزولی
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان نمودار سررسید اسفند۹۷ در محدوده کانال
  • منبع: کارگزاری آبان