برچسب : اتی سکه
واکنش نمودار سررسید خرداد۹۸ به کف کانال اولیه
  • منبع: کارگزاری آبان
نزدیکی نمودار سررسید خرداد۹۸ به کف کانال ابتدایی
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه حرکت نمودار سررسید خرداد۹۸ در محدوده کانال
  • منبع: کارگزاری آبان
افت قیمتی در نمودار سررسید خرداد۹۸
  • منبع: کارگزاری آبان
افت قیمتی در نمودار سررسید خرداد۹۸
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد نمودار سررسید خرداد۹۸ تا سقف کانال موازی
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه رشد نمودار سررسید خرداد۹۸
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه رشد قیمتی در نمودار سررسید خرداد۹۸
  • منبع: کارگزاری آبان