افت فلزات جهانی در پی تشدید جنگ تجاری

به صورت کلی در بازار امروز شاهد کاهش قیمت عمده ی فلزات اساسی بودیم که عمدتا به تبعیت از اخبار جنگ تجاری بود. قیمت فلزات اساسی در حالی دیروز افتی دو تا سه درصدی را تجربه کردند که امروز برخی از فلزات با اندکی افزایش نسبت به پایین ترین قیمت های دیروز مواجه شده اند.  

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.