رویدادها > گزارش‌ها

شفاف سازی اپرداز در خصوص انعقاد قرارداد مهم
  • منبع: کارگزاری آبان
شفاف سازی مداران در خصوص نتایج شرکت در مناقصه
  • منبع: کارگزاری آبان
شفاف سازی وامید در خصوص واگذاری سهام
  • منبع: کارگزاری آبان
شفاف سازی وساخت در خصوص فروش سهام
  • منبع: کارگزاری آبان
شفاف سازی وساخت در خصوص برگزاری مزایده
  • منبع: کارگزاری آبان
شفاف سازی مفاخر در خصوص شرکت در مناقصه
  • منبع: کارگزاری آبان
شفاف سازی وساخت در خصوص توثیق یا فک رهن دارایی ها
  • منبع: کارگزاری آبان
شفاف سازی تپکو در خصوص قرارداد فروش ماشین آلات
  • منبع: کارگزاری آبان