گروه‌بهمن‌

در تحلیل قبل به حساسیت قیمت زیر ۱۰۰ تومان در این نماد اشاره شد. اکنون قیمت در استانه تکمیل الگوی برگشتی سرو شانه معکوس در انتهای این موج نزولی است که می تواند تریگر قوی برای ورود به معامله خرید باشد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.