کالسیمین

فاسمین در تایم فریم هفتگی در کانال صعودی بلند مدت در آخرین گام صعودی ازمحدوده ۲۸۰۰ریال به محدوده ۷۴۰۰ریال رسیده و با برخورد به سقف کانال بلند مدت وارد اصلاح قیمتی شده و بنظر میرسد در ادامه در محدوده ۴۵۵۰-۴۶۰۰ریال با قرار گرفتن روی روند صعودی میان مدت و همپوشانی با تراز فیبوی اصلاحی ۶۱/۸درصد […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.