پتروشيمی آبادان‌

به نظر میرسد قیمت در حال کامل کردن یک حرکت ۵ موجی در این نماد است که اکنون بعد از کامل شدن موج سوم در حال ساختن موج ۴ ام از این حرکت است. هدف موج ۴ در محدوده ۵۲۵ تومان و ۴۶۶ تومان قرار دارد. هر چند احتمال پیچده شدن این موج وجود دارد […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.