معدنی و صنعتی گل گهر

کگل در تایم فریم روزانه در روند صعودی بلند مدت با گذر از مقاومت ۲۹۵۰ ریال به سمت محدوده ۳۴۰۰-۳۵۰۰ ریال در حرکت است و در محدوده فوق با تکمیل الگوی هارمونیک ab=cdروبروست و بنظر میرسد مدتی در محدوده فوق سهم نیاز به استراحت و تجدید قوا داشته باشد.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.