ماشين‌ سازی اراك‌

فاراک کماکان به کانال صعودی خود وفادار است. قیمت از محدوده اخطار داده شده در سقف کانال تا محدوده کف کانال افت کرده اما به کف کانال به شدت واکنش نشان داده است. مادامیکه قیمت ریتم خود را حفظ کرده باشد انتظار میرود قیمت بار دیگر به سمت سقف کانال حرکت کند.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.