كشتيرانی جمهوری اسلامی ايران

قیمت در این نماد توسط خط میانی چنگال اندورز ۵۰ درصد به شدت حمایت شده است و در نهایت در یک رالی صعودی قرار گرفته است. انتظار میرود قیمت ابتدا خود را به باند بالایی چنگال و سپس خط هشدار اول و یا سقف کانال فرضی برساند.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.