شاخص کل

در تحلیل قبل به احتمال تشکیل الگوی مثلث اشاره شد. کماکان رفتار شاخص به گونه ای است که این احتمال به قوت خود باقی است. مادامیکه بازار از کف قبلی خود عبور نکند(۱۷۳۸۰۰ واحد) این تحلیل به قوت خود باقی است.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.