سیمان کرمان

سیمان کرمان تغییر ارایش داد. در تحلیل قبل گفته شد که احتمال میرود قیمت متراکم شود و یک الگو مثلث متقارن را شکل دهد. اما قیمت در اخرین رالی صعودی تغییر رفتار داد و از سقف قبلی خود عبور کرده است. اکنون در نمودار یک الگوی ادامه دهنده سرو شانه شکل گرفته است که هدف […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.