مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر

شرکت در نه ماهه نخست سال مالی جاری عملکردی ضعیف تر نسبت به سال مالی قبل داشته است به طوری که سودآوری خود را با کاهش همراه ساخته است که دلیل این امر را می توان عدم رشد درامدهای عملیاتی در کنار رشد بهای تمام شده همراستا با تورم دانست. درامدهای شرکت از فصل پاییز و با کاهش فروش مقداری رو به کاهش گذاشته است که افت نرخ فروش نیز مزید بر علت شده است با توجه به اینکه نرخ آمادگی نیروگاه توسط دولت تعیین می شود، بنابراین افزایش نرخ برق در سال مالی آتی می تواند موجبات بهبود وضعیت عملیاتی شرکت را فراهم نماید.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.