توليد و صادرات ريشمک

ریشمک در تایم فریم روزانه در کانال صعودی کوتاه مدت در محدوده ۱۳۲۰۰ریال از حمایت استاتیک و حمایت کف کانال برخوردار میباشد و در صورت عبور از ۱۴۲۰۰ریال با حد ضرر شکست کف کانال قابل بررسی میباشد. وضعیت اندیکاتورهای سهم در محدوده اشباع فروش بوده و میتواند مجددا سهم را روانه نوسانات مثبت نماید.

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.