توليدی و خدمات صنايع نسوز توكا

کتوکا در تایم فریم روزانه در یک روند خنثی بمدت یکسال در نوسان بوده و هر بار به کف ۲۸۰۰ریالی و سقف ۴۲۰۰ریالی رسیده با عکس العمل و تغییر روند مواجه شده و در حال حاضر نیز در کف ۲۸۰۰ ریالی قرار گرفته و با پتانسیل تشکیل واگرایی مثبت روبروست و میتواند با حد ضرر […]

لطفا برای دسترسی به ادامه مطالب وارد وبسایت شوید یا ثبت نام کنید.