.

کدال چهارشنبه – ۹۸/۰۹/۱۳
  • منبع: کارگزاری آبان
پایان هفته ای سبز
  • منبع: کارگزاری آبان
خروج نمودار سررسید آذر۹۸ زیره از تراکم قیمتی
  • منبع: کارگزاری آبان
سرمايه‌گذاری غدير
  • منبع: کارگزاری آبان
پالايش نفت اصفهان
  • منبع: کارگزاری آبان
درگیری نمودار سررسید دی۹۸ با محدوده سقف کانال
  • منبع: کارگزاری آبان
درگیری نمودار سررسید بهمن۹۸ پسته با محدوده مقاومتی
  • منبع: کارگزاری آبان
سطوح مقاومتی پیش روی نمودار سررسید آذر۹۸ پسته
  • منبع: کارگزاری آبان