.

کاهش قیمت جهانی متانول
  • منبع: کارگزاری آبان
پوشش مناسب فروش چکاپا در شش ماهه
  • منبع: کارگزاری آبان
توسعه‌ معادن‌ و فلزات‌
  • منبع: کارگزاری آبان
ملی صنايع‌ مس‌ ايران‌
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه تعادل همراه اقبال به گروه های کوچک
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان طلای جهانی بالاتر از محدوده تنبلی
  • منبع: کارگزاری آبان
عبور نمودار طلای جهانی از محدوده موردنظر
  • منبع: کارگزاری آبان
خیز نمودار سررسید دی۹۷ به سمت محدوده سقف قبلی
  • منبع: کارگزاری آبان