.

افت جزئی فروش غمارگ در اسفند
  • منبع: کارگزاری آبان
کاهش درآمد شاراک در اسفند بواسطه کاهش حجم فروش
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش فروش شیراز در اسفند
  • منبع: کارگزاری آبان
شاخص کل
  • منبع: کارگزاری آبان
پایان سبز نوروز
  • منبع: کارگزاری آبان
بیشترین درآمد فروش ماهانه شبهرن در اسفند
  • منبع: کارگزاری آبان
احتمال لمس سقف کانال در نمودار سکه جدید
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش مقدار فروش داخلی شپدیس در اسفند
  • منبع: کارگزاری آبان