سردرگمی در بازار و رشد نه چندان قوی
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد مردد بازار و نگاه به کدال
  • منبع: کارگزاری آبان
تقابل عرضه و تقاضا در آستانه انتشار گزارش های ۹ ماهه
  • منبع: کارگزاری آبان
گرایش بازار به نمادهای کوچکتر
  • منبع: کارگزاری آبان
توجه به خودروسازها پس از کش و قوس فراوان
  • منبع: کارگزاری آبان
پایان خوش هفته
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش حجم و رشد بیش از ۱۰۰۰ واحدی
  • منبع: کارگزاری آبان
نوبت به نفتی ها رسید
  • منبع: کارگزاری آبان