اختلال فلج کننده
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش عرضه در سطح ۲ میلیونی
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان مثبت پایین تر از ۲ میلیون واحد
  • منبع: کارگزاری آبان
روز کوچکترها
  • منبع: کارگزاری آبان
روند معکوس بزرگان
  • منبع: کارگزاری آبان
واگرایی در گروه ها
  • منبع: کارگزاری آبان
روز فروشندگان
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش عرضه ها و رشد شاخص
  • منبع: کارگزاری آبان