تعادل نسبی در بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
افت شدید بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
روز تک نمادهای بزرگ
  • منبع: کارگزاری آبان
بازار مثبت اما پرعرضه
  • منبع: کارگزاری آبان
آغاز مثبت هفته
  • منبع: کارگزاری آبان
پایان مثبت هفته
  • منبع: کارگزاری آبان
به استقبال نوری
  • منبع: کارگزاری آبان
تلاش برای ثبت سقف جدید
  • منبع: کارگزاری آبان