بازگشت بانکی بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
تمایل به اصلاح
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد شاخص و افت بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
آغاز سبز هفته
  • منبع: کارگزاری آبان
عقب گرد احتیاطی
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد با احتیاط بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
توقف افت های پی در پی
  • منبع: کارگزاری آبان
ریزش ادامه دار بازار
  • منبع: کارگزاری آبان