شروع مثبت اما پایانی متعادل
  • منبع: کارگزاری آبان
دادوستدهای کم فروغ و منفی
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه جو فرسایشی بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
فشار عرضه ها و چشم نوازی نماد پارس
  • منبع: کارگزاری آبان
روشن شدن موتور گروه خودرویی
  • منبع: کارگزاری آبان
بازاری سراسر منفی
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه معاملات فرسایشی بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
بازار کم فروغ
  • منبع: کارگزاری آبان