روند اصلاحی و فشار بر شاخص سازها
  • منبع: کارگزاری آبان
توجه بازار به گروه های کوچکتر
  • منبع: کارگزاری آبان
میل اندک بازار به اصلاح
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش عرضه پس از تایید اخبار
  • منبع: کارگزاری آبان
حذف سقف ها و پرواز شاخص کل
  • منبع: کارگزاری آبان
نوبت به فولادی ها رسید
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد دسته جمعی بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
حذف سقف ها به پتروشیمی ها می رسد؟
  • منبع: کارگزاری آبان