پایان شیرین سال ۹۷
  • منبع: کارگزاری آبان
رونق در بازار سهام
  • منبع: کارگزاری آبان
نوبت به پتروشیمی ها رسید
  • منبع: کارگزاری آبان
آغاز مثبت هفته پایانی سال
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه رشد بازار همگام با بازارهای جهانی
  • منبع: کارگزاری آبان
نگاه سهام به بازار ارز
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد بازار تا محدوده مقاومتی سرسخت
  • منبع: کارگزاری آبان
جذابیت قیمت ها و رشد بازار
  • منبع: کارگزاری آبان