گروه پالایشگاهی سبز پوش
  • منبع: کارگزاری آبان
مثبت شدن بازار درپی احتمال حفظ برجام
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه کم فروغی دادوستدها
  • منبع: کارگزاری آبان
استمرار دادوستدهای فرسایشی و منفی
  • منبع: کارگزاری آبان
بازار کم حجم اما متعادل و مثبت
  • منبع: کارگزاری آبان
گروه قندی بر مدار رشد
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش شیرینی گروه قندی
  • منبع: کارگزاری آبان
معاملات مثبت گروه های خودرویی و ساختمانی
  • منبع: کارگزاری آبان