شروع پرعرضه هفته
  • منبع: کارگزاری آبان
افت پتروپالایشی ها همگام با نفت
  • منبع: کارگزاری آبان
بازار در فاز نوسانی
  • منبع: کارگزاری آبان
نوبت سبزی بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
ترس در بازار و افت دسته جمعی
  • منبع: کارگزاری آبان
افت بازارهای جهانی، اثرات تحریم و تردید در بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد بازار پس از تحریم ها
  • منبع: کارگزاری آبان
خودرو و بانک پرچم دار رشد بازار
  • منبع: کارگزاری آبان