بهبود حجم و دادوستدها
  • منبع: کارگزاری آبان
سبز رنگی معاملات گروه غذایی و زغال سنگی
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه صعود گروه های سنگ آهنی و رویی
  • منبع: کارگزاری آبان
معاملات مثبت گروه های پالایشگاهی و روانکارها
  • منبع: کارگزاری آبان
کاهش تنش های سیاسی، دلیل مثبت شدن بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
حرکت خلاف جهت گروه خودرویی
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش عرضه های سهامداران ریسک گریز
  • منبع: کارگزاری آبان
استمرار جو احتیاط
  • منبع: کارگزاری آبان