بهبود فضای سیاسی و افت دلار
  • منبع: کارگزاری آبان
رنگ اصلاح
  • منبع: کارگزاری آبان
سقف هاي جديد
  • منبع: کارگزاری آبان
هفته مجامع
  • منبع: کارگزاری آبان
آرامش در فضاي سياسي
  • منبع: کارگزاری آبان
آخر هفته و احتياط
  • منبع: کارگزاری آبان
جنگ نقدينگي
  • منبع: کارگزاری آبان
بهبود فضاي سياسي
  • منبع: کارگزاری آبان