بهبود قيمتهاي جهاني و اميد به بهبود بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه افت نفت و احتمال فشار عرضه
  • منبع: کارگزاری آبان
كاهش هيجانات منفي وبازگشت صعود به بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
چشم بازار به قيمت هاي جهاني
  • منبع: کارگزاری آبان
تقابل عرضه و تقاضا روند نوساني بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
قيمت هاي جهاني چالش پيش روي گروه هاي بزرگ
  • منبع: کارگزاری آبان
آخر هفته و تحريم دو چالش امروز بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
وزن بالاي ريسك سيستماتيك در رفتار سرمايه گذاران
  • منبع: کارگزاری آبان