انتظار براي انتشار گزارش ها
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه نوسان تا گزارش ها
  • منبع: کارگزاری آبان
بازار در انتظار گزارش ها
  • منبع: کارگزاری آبان
احتمال بهبود معاملات
  • منبع: کارگزاری آبان
بازار و هيجان گزارش ها
  • منبع: کارگزاری آبان
رد رشد قيمت ها در بازارهاي جهاني
  • منبع: کارگزاری آبان
چرخش نقدينگي محدود
  • منبع: کارگزاری آبان
انتظارات مثبت از بازارهای جهانی
  • منبع: کارگزاری آبان