بهبود معاملات متاثر از خوش بینی برجامی
  • منبع: کارگزاری آبان
استمرار روند فرسایشی
  • منبع: کارگزاری آبان
حجم پایین و معاملات فرسایشی
تعادل فراگیر
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه شیرینی گره قندی
  • منبع: کارگزاری آبان
تعادل فراگیر
  • منبع: کارگزاری آبان
تداوم جو احتیاط در بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
حجم معاملات پایین
  • منبع: کارگزاری آبان