بهبود بازار با خودرويي ها
  • منبع: کارگزاری آبان
تلاش همه جانبه براي بهبود بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
اميد به كدال
  • منبع: کارگزاری آبان
بازار درگير با هيجانات
  • منبع: کارگزاری آبان
مشكلات فني و هيجان فروش
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد غولها
  • منبع: کارگزاری آبان
افزايش مجدد خوش بيني به مذاكرات تجاري
  • منبع: کارگزاری آبان
حركت دسته جمعي در بازار
  • منبع: کارگزاری آبان