ابهام مجدد در نرخ خوراک
  • منبع: کارگزاری آبان
بهبود تقاضا در بازار با پایان یافتن تسویه اعتبارها
  • منبع: کارگزاری آبان
بازار بی سقف و شدت گرفتن عرضه ها
  • منبع: کارگزاری آبان
بورس کالا بدون سقف
  • منبع: کارگزاری آبان
بازار در انتظار آزاد سازی قیمت ها در صنعت پتروشیمی
  • منبع: کارگزاری آبان
مانور نقدینگی بر روی شاخص سازها
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه رویه قبل در تعیین نرخ محصولات پتروشیمی
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه توجه بازار به گروه های کوچک
  • منبع: کارگزاری آبان