روز پاياني بازار در سالي پرفراز و نشيب
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد نوبتي
  • منبع: کارگزاری آبان
پايان سال با پتروپالايشي
  • منبع: کارگزاری آبان
آغاز هفته پاياني
  • منبع: کارگزاری آبان
پشتیبانی بازارهای جهانی
  • منبع: کارگزاری آبان
حساسیت بازار به نوسانات ارز
  • منبع: کارگزاری آبان
بهبود فضای معاملات
  • منبع: کارگزاری آبان
مثبت اما کم حجم
  • منبع: کارگزاری آبان