بازگشایی پارس
  • منبع: کارگزاری آبان
تعادل همراه گرایشی منفی
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش تقاضا در گروه های سیمانی و ساختمانی
  • منبع: کارگزاری آبان
انتظار معاملات متعادل و منفی
  • منبع: کارگزاری آبان
اقبال بالای نماد پارس
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه نوسانات منفی
  • منبع: کارگزاری آبان
انتظار تعادل همراه نوسانات منفی اکثر گروه ها
  • منبع: کارگزاری آبان
انتظار معاملات متعادل و منفی
  • منبع: کارگزاری آبان