انتظار افزایش عرضه در گروه فلزی و معدنی
  • منبع: کارگزاری آبان
انتظار افزایش عرضه در گروه پتروشیمی و پالایشگاهی
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش عرضه ها در گروه های شیمیایی، پالایشگاهی و روانکارها
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش عرضه ها
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش تقاضا در گروه خودرویی
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش عرضه ها
  • منبع: کارگزاری آبان
جو احتیاط حاکم بر بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
احتمال افزایش تقاضا در گروه های فلزی، معدنی و خودرویی
  • منبع: کارگزاری آبان