گزارشات تحلیلی > دیدگاه بامدادی و شامگاهی

پایان هفته ای سبز
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان در نزدیکی سقف تاریخی
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه صعود بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
عقب نشيني شاخص از نزديكي سقف قبلي
  • منبع: کارگزاری آبان
تمایل نقدینگی به دلاری ها
  • منبع: کارگزاری آبان
سايه بودجه و دلار در بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد غول های فلزی
  • منبع: کارگزاری آبان
بي توجهي بازار به گزارش ها
  • منبع: کارگزاری آبان