گزارشات تحلیلی > دیدگاه بامدادی و شامگاهی

تمایل بازار به تعادل
  • منبع: کارگزاری آبان
آرامش بازار پس از اصلاحي تند
  • منبع: کارگزاری آبان
تعدیل هیجان منفی و بازگشت بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
بهبود جو بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
روز گنگ بازار و افت اندک
  • منبع: کارگزاری آبان
اصلاح تند در حال ارزنده كردن بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
تشدید اصلاح با جو منفی بازارهای جهانی
  • منبع: کارگزاری آبان
نگاه بازار به کدال
  • منبع: کارگزاری آبان