گزارشات تحلیلی > دیدگاه بامدادی و شامگاهی

گروه پالایشگاهی سبز پوش
  • منبع: کارگزاری آبان
بهبود معاملات متاثر از خوش بینی برجامی
  • منبع: کارگزاری آبان
مثبت شدن بازار درپی احتمال حفظ برجام
  • منبع: کارگزاری آبان
استمرار روند فرسایشی
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه کم فروغی دادوستدها
  • منبع: کارگزاری آبان
حجم پایین و معاملات فرسایشی
استمرار دادوستدهای فرسایشی و منفی
  • منبع: کارگزاری آبان
تعادل فراگیر
  • منبع: کارگزاری آبان