گزارشات تحلیلی > دیدگاه بامدادی و شامگاهی

پایان سبز نوروز
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش عرضه ها با نزدیکی به پایان هفته
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه رشد بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
توقف نقدینگی در صف های خرید
  • منبع: کارگزاری آبان
حجم مبنا، مانعی غیراصولی
  • منبع: کارگزاری آبان
آرامش نسبی در بازارهای جهانی
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد مطلوب پایان هفته ای
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه نوسان در بازارهای جهانی
  • منبع: کارگزاری آبان