گزارشات تحلیلی > دیدگاه بامدادی و شامگاهی

شروعی منفی اما پایانی مثبت
  • منبع: کارگزاری آبان
تعادل و نوسانات منفی در اکثر نمادها
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش عرضه ها
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه افزایش تقاضا در گروه های بنیادی
  • منبع: کارگزاری آبان
گذر شاخص از ارتفاع ۱۰۰ هزار واحدی
  • منبع: کارگزاری آبان
تداوم افزایش تقاضا
  • منبع: کارگزاری آبان
بازاری سراسر مثبت
  • منبع: کارگزاری آبان
فلزی و معدنی های سبز پوش
  • منبع: کارگزاری آبان