گزارشات تحلیلی > دیدگاه بامدادی و شامگاهی
بهبود حجم و دادوستدها
  • منبع: کارگزاری آبان
انتظار افزایش عرضه در گروه فلزی و معدنی
  • منبع: کارگزاری آبان
سبز رنگی معاملات گروه غذایی و زغال سنگی
  • منبع: کارگزاری آبان
انتظار افزایش عرضه در گروه پتروشیمی و پالایشگاهی
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه صعود گروه های سنگ آهنی و رویی
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش عرضه ها در گروه های شیمیایی، پالایشگاهی و روانکارها
  • منبع: کارگزاری آبان
معاملات مثبت گروه های پالایشگاهی و روانکارها
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش عرضه ها
  • منبع: کارگزاری آبان