گزارشات تحلیلی > دیدگاه بامدادی و شامگاهی

بی انگیزگی در بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
ركود در بازارهاي جهاني و داخلي
  • منبع: کارگزاری آبان
سردرگمی در بازارهای جهانی و افت بازار ارز
  • منبع: کارگزاری آبان
افت حجم و گرایش به اصلاح
  • منبع: کارگزاری آبان
چشم بازار به بازارهای جهانی
  • منبع: کارگزاری آبان
کم رمقی در بازارهای جهانی
  • منبع: کارگزاری آبان
بازار بر مدار نوسان
  • منبع: کارگزاری آبان
نقدينگي سرگردان در بازار
  • منبع: کارگزاری آبان