گزارشات تحلیلی > دیدگاه بامدادی و شامگاهی

سردرگمی ارزی بازار
  • منبع: کارگزاری آبان
جديت در تعيين نرخ و بي ميلي صنايع به عرضه
  • منبع: کارگزاری آبان
شایعات پیرامون زوایای پنهان سیاست ارزی
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه رویه قبلی در نرخ خوراک:شایعه یا واقعیت
  • منبع: کارگزاری آبان
اصرار بر ارزان فروشی و بی میلی به بازار سهام
  • منبع: کارگزاری آبان
دلار در بورس کالا:چهار هزار و دویست
  • منبع: کارگزاری آبان
پس لرزه های شروعی منفی
  • منبع: کارگزاری آبان
ترديد در اجرايي شدن سياست ارزي
  • منبع: کارگزاری آبان