گزارشات تحلیلی > دیدگاه بامدادی و شامگاهی

پایان خوش هفته و آغاز سبز آخرین ماه سال
  • منبع: کارگزاری آبان
همگامي بازار ارز و قيمت هاي جهاني
  • منبع: کارگزاری آبان
رد ارز در بازار سهام
  • منبع: کارگزاری آبان
جذابیت قیمت ها پس از رشد در بازار ارز
  • منبع: کارگزاری آبان
عقب نشینی فروشندگان
  • منبع: کارگزاری آبان
كاهش انگيزه فروشندگان
  • منبع: کارگزاری آبان
بازار دیگر خوب و بد نمیشناسد
  • منبع: کارگزاری آبان
عطش فروش حقوقي ها
  • منبع: کارگزاری آبان