گزارشات تحلیلی > دیدگاه طلایی

ورود نمودار سررسید دی۹۷ به محدوده مقاومتی
  • منبع: کارگزاری آبان
عبور نمودار طلای جهانی از محدوده حمایتی
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه نوسان در نمودار سکه جدید
  • منبع: کارگزاری آبان
طلای جهانی پایین تر از سطح ۱۲۰۰ دلاری
  • منبع: کارگزاری آبان
ورود نمودار سررسید دی۹۷ به محدوده مقاومتی
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان نمودار سکه جدید در بازه مشخص شده
  • منبع: کارگزاری آبان
افت قیمتی در نمودار طلای جهانی
  • منبع: کارگزاری آبان
از دست دادن سطح ۱۲۰۰دلاری در نمودار طلای جهانی
  • منبع: کارگزاری آبان