گزارشات تحلیلی > دیدگاه طلایی

واگرایی نمودار سررسید دی۹۷ پس از لمس محدوده مقاومتی
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد نمودار سررسید دی۹۷
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه درگیری نمودار سررسید دی۹۷ با خط میانه روند
  • منبع: کارگزاری آبان
درگیری نمودار سررسید آبان۹۷ با خط میانگین کانال
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان نمودار سررسید شهریور۹۷ پایینتر از محدوده مقاومتی
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه نوسان نمودار طلای جهانی
  • منبع: کارگزاری آبان
قیمت طلای جهانی در انتظار اظهارنظر اعضا فدرال رزرو
  • منبع: کارگزاری آبان
واکنش نمودار سررسید دی۹۷ به محدوده مقاومتی
  • منبع: کارگزاری آبان