گزارشات تحلیلی > دیدگاه طلایی

خروج نمودار سررسید آذر۹۸ زیره از تراکم قیمتی
  • منبع: کارگزاری آبان
درگیری نمودار سررسید دی۹۸ با محدوده سقف کانال
  • منبع: کارگزاری آبان
درگیری نمودار سررسید بهمن۹۸ پسته با محدوده مقاومتی
  • منبع: کارگزاری آبان
سطوح مقاومتی پیش روی نمودار سررسید آذر۹۸ پسته
  • منبع: کارگزاری آبان
محدوده مقاومتی ۱۴۸۸ دلاری سر راه طلای جهانی
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان مثبت طلای جهانی در محدوده مقاومتی
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد طلای جهانی تا محدوده ۱۴۷۰ دلاری
  • منبع: کارگزاری آبان
افت نمودار سررسید آذر۹۸ پسته تا محدوده حمایتی
  • منبع: کارگزاری آبان