گزارشات تحلیلی > دیدگاه طلایی

نوسان طلای جهانی پایینتر از محدوده هدف اول
  • منبع: کارگزاری آبان
خروج طلای جهانی از کانال رگرسیون نزولی
  • منبع: کارگزاری آبان
عبور طلای جهانی از سطح ۱۲۱۴ دلاری
  • منبع: کارگزاری آبان
طلای جهانی در حال بازگشت به سطوح معتبر
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه افت نمودار دلار امریکا
  • منبع: کارگزاری آبان
عبور نمودار طلای جهانی از سقف قبلی
  • منبع: کارگزاری آبان
عبور موقت طلای جهانی از سقف کانال نزولی
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه افت نمودار دلار امریکا
  • منبع: کارگزاری آبان