گزارشات تحلیلی > دیدگاه طلایی

احتمال لمس سقف کانال در نمودار سکه جدید
  • منبع: کارگزاری آبان
نمودار سررسید خرداد۹۹ پسته بالاتر از محدوده حمایتی
  • منبع: کارگزاری آبان
نزدیکی مجدد نمودار سررسید تیر۹۹ به محدوده حمایتی
  • منبع: کارگزاری آبان
طلای جهانی بالاتر از محدوده از دست رفته حمایتی
  • منبع: کارگزاری آبان
خروج نمودار سکه جدید از محدوده تراکمی
  • منبع: کارگزاری آبان
نمودار سکه جدید در حال تکمیل الگوی تراکمی
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان کم دامنه در نمودار سررسید خرداد۹۹
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه نوسان محدود در نمودار سررسید تیر۹۹
  • منبع: کارگزاری آبان