گزارشات تحلیلی > دیدگاه طلایی

خیز مجدد نمودار سکه جدید برای غلبه بر سطح ۵۳۰۰۰۰۰تومانی
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان متراکم قیمتی در نمودار سررسید اردیبهشت۹۹ زعفران
  • منبع: کارگزاری آبان
ادامه درگیری نمودار سررسید اردیبهشت۹۹ با محدوده تبدیلی
  • منبع: کارگزاری آبان
نمودار شاخص قراردادهای آتی زعفران پایین تر از سطح مقاومتی
  • منبع: کارگزاری آبان
خیز نمودار سررسید فروردین۹۹ به سمت محدوده مقاومتی
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان متراکم در نمودار طلای جهانی
  • منبع: کارگزاری آبان
واکنش نمودار سررسید فروردین۹۹ به محدوده حمایتی تناسبی
  • منبع: کارگزاری آبان
درگیری نمودار سررسید اردیبهشت۹۹ با محدوده تبدیلی میانه کانال
  • منبع: کارگزاری آبان