گزارشات تحلیلی > دیدگاه طلایی

نزدیکی نمودار سکه رفاه به محدوده هدف اول
  • منبع: کارگزاری آبان
عقب نشینی مجدد نمودار سررسید اسفند۹۷ از سقف کانال
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد مجدد قیمتی در نمودار سررسید اسفند۹۷ زعفران
  • منبع: کارگزاری آبان
واکنش نمودار سررسید اسفند۹۷ به سقف کانال قبلی
  • منبع: کارگزاری آبان
عبور نمودار طلای جهانی از سقف کانال موازی
  • منبع: کارگزاری آبان
نوسان مثبت در نمودار طلای جهانی
  • منبع: کارگزاری آبان
نزدیکی نمودار سکه رفاه به محدوده مقاومتی استاتیک
  • منبع: کارگزاری آبان
درگیری نمودار سررسید اسفند۹۷ زعفران با سقف کانال
  • منبع: کارگزاری آبان