گزارشات تحلیلی > دیدگاه اجمالی

کاهش فروش شخارک در تیرماه
  • منبع: کارگزاری آبان
فروش تیرماه فولاد مبارکه
  • منبع: کارگزاری آبان
تداوم بهبود عملیات وبملت در خرداد ماه
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد نرخ فروش در غمارگ
  • منبع: کارگزاری آبان
کاهش فروش هرمز
  • منبع: کارگزاری آبان
افت صادرات شپدیس
  • منبع: کارگزاری آبان
پتروشیمی زاگرس
  • منبع: کارگزاری آبان
عملکرد خوب ذوب در خرداد ماه
  • منبع: کارگزاری آبان