گزارشات تحلیلی > دیدگاه اجمالی

افت صادرات شپدیس
  • منبع: کارگزاری آبان
پتروشیمی زاگرس
  • منبع: کارگزاری آبان
عملکرد خوب ذوب در خرداد ماه
  • منبع: کارگزاری آبان
ملی صنايع‌ مس‌ ايران‌
  • منبع: کارگزاری آبان
شخارک و رشد فروش متانول در خرداد ماه
  • منبع: کارگزاری آبان
فروش مناسب فولاد مبارکه در خرداد ماه
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد فروش شنفت
  • منبع: کارگزاری آبان
تسعیر ارز نیمایی وتجارت برای سال ۹۷
  • منبع: کارگزاری آبان