گزارشات تحلیلی > دیدگاه اجمالی

کاهش ۴۳ درصدی فروش دی ماه غمارگ
  • منبع: کارگزاری آبان
کاهش ۳ درصدی فروش دی ماه کگل
  • منبع: کارگزاری آبان
ثبات در فروش دی ماه شاراک
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش ۴۶ درصدی فروش دی ماه شیراز
  • منبع: کارگزاری آبان
کاهش ۱۹ درصدی فروش دی ماه سخوز
  • منبع: کارگزاری آبان
کاهش ۱۲ درصدی فروش دی ماه شرانل
  • منبع: کارگزاری آبان
۷ برابر شدن مقدار فروش دی ماه کرماشا
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش ۱۱ درصدی فروش دی ماه خراسان
  • منبع: کارگزاری آبان