گزارشات تحلیلی > دیدگاه اجمالی

رشد سود فصلی سشمال
  • منبع: کارگزاری آبان
افت سود غیر عملیاتی سکرما در تابستان
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد سودآوری سه ماهه سوم غبشهر
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد فروش فصلی کچاد
  • منبع: کارگزاری آبان
افت فروش در زاگرس
  • منبع: کارگزاری آبان
روند روبه رشد نرخ سیمان در سکرما
  • منبع: کارگزاری آبان
مقدار فروش فولاد هرمزگان جنوب در شهریور ماه
  • منبع: کارگزاری آبان
ثبات در فروش شهریرور کرازی
  • منبع: کارگزاری آبان