گزارشات تحلیلی > دیدگاه اجمالی

فروش دوباره ریشمک بعد از چند ماه وقفه
  • منبع: کارگزاری آبان
افت فروش پتروشیمی پارس در آبان ماه
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش مقدار فروش کگهر در آبان
  • منبع: کارگزاری آبان
افت مقدار فروش محصول صادراتی شاراک
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد فروش مارون
  • منبع: کارگزاری آبان
افت صادرات کاوه
  • منبع: کارگزاری آبان
افت فروش قیر در شپاس
  • منبع: کارگزاری آبان
نگاهی به عملکرد آبان شسینا
  • منبع: کارگزاری آبان