گزارشات تحلیلی > دیدگاه اجمالی

نگاهی به عملکرد بهمن ماه سخوز
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد فروش فولاژ در بهمن ماه
  • منبع: کارگزاری آبان
کاهش زیان شپلی در سال مالی ۹۷
  • منبع: کارگزاری آبان
نگاهی به عملکرد سالانه غبشهر
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد سودآوری قلرست با چاشنی افزایش فروش مقداری
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش زیان حفارس در دوره نه ماهه
  • منبع: کارگزاری آبان
نگاهی به عملکرد سال مالی ۹۷ سشمال
  • منبع: کارگزاری آبان
رشدمبلغ فروش شپدیس با چاشنی افزایش فروش مقداری
  • منبع: کارگزاری آبان