گزارشات تحلیلی > دیدگاه اجمالی

افت جزئی فروش غمارگ در اسفند
  • منبع: کارگزاری آبان
کاهش درآمد شاراک در اسفند بواسطه کاهش حجم فروش
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش فروش شیراز در اسفند
  • منبع: کارگزاری آبان
بیشترین درآمد فروش ماهانه شبهرن در اسفند
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش مقدار فروش داخلی شپدیس در اسفند
  • منبع: کارگزاری آبان
افت فروش کرازی در اسفند
  • منبع: کارگزاری آبان
کاهش ۸ درصدی درآمد پکرمان در اسفند
  • منبع: کارگزاری آبان
رکورد زنی فروش غدیس در اسفند
  • منبع: کارگزاری آبان