گزارشات تحلیلی > دیدگاه اجمالی

کاهش قیمت جهانی متانول
  • منبع: کارگزاری آبان
پوشش مناسب فروش چکاپا در شش ماهه
  • منبع: کارگزاری آبان
افت فروش در حریل
  • منبع: کارگزاری آبان
عملکرد قابل توجه فخاس در دو ماهه ابتدای سال۹۷
  • منبع: کارگزاری آبان
خروج چکارن از زیان از طریق فروش انبار
  • منبع: کارگزاری آبان
مقایسه اجمالی کگل و کچاد
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش فروش در فولاژ
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش افسار گسیخته هزینه های خکاوه
  • منبع: کارگزاری آبان