گزارشات تحلیلی > دیدگاه اجمالی

اولین فروش ثاژن در دوره ۵ ماهه
  • منبع: کارگزاری آبان
بهبود حاشیه سود ناخالص ۹ ماهه چدن
  • منبع: کارگزاری آبان
پتانسیل اوره سازها در سال مالی ۹۷
  • منبع: کارگزاری آبان
تاثیر تعدیل مثبت ارفع بر کچاد و ومعادن
  • منبع: کارگزاری آبان
تعدیل مثبت ۱۸% عملیاتی و ۱۸۰% غیرعملیاتی ارفع
  • منبع: کارگزاری آبان
بررسی گزارش بهمن ماه خمهر
  • منبع: کارگزاری آبان
نگاهی به گزارش نه ماهه شبندر
  • منبع: کارگزاری آبان
حرکت کند ذوب آهن در فروش مقداری تیرآهن
  • منبع: کارگزاری آبان