گزارشات تحلیلی > تحلیل اطلاعیه‌ها

افت جزئی در حاشیه سود فباهنر
  • منبع: کارگزاری آبان
بهبود وضعیت سودآوری فرآور
  • منبع: کارگزاری آبان
انتظار بهبود سودآوری زبینا برای نیمه دوم سال
  • منبع: کارگزاری آبان
انتظار بهبود حاشیه سود غمارگ در سال ۹۸
  • منبع: کارگزاری آبان
نگاهی به عملکرد نطرین
  • منبع: کارگزاری آبان
بازگشت فروس به روزهای خوب
  • منبع: کارگزاری آبان
بهبود کیفیت سودآوری حریل
  • منبع: کارگزاری آبان
P/NAV جذاب وتوشه
  • منبع: کارگزاری آبان