گزارشات تحلیلی > تحلیل اطلاعیه‌ها

جهش سودآوری شوینده در سال مالی ۹۸
  • منبع: کارگزاری آبان
کاهش عملیات لیزینگ در گزارش سالانه ولغدر
  • منبع: کارگزاری آبان
چشم انداز خوب سودآوری سشمال در سال ۹۹
  • منبع: کارگزاری آبان
قند لرستان
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد سودآوری قپیرا در گزارش ۶ ماهه علیرغم کاهش تولید
  • منبع: کارگزاری آبان
به زیان رسیدن کفپارس در گزارش سال مالی ۹۸
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد آرام سودآوری در گزارش سالانه لوتوس
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد ۱۹۸ درصدی سود ۶ ماهه واحیا
  • منبع: کارگزاری آبان