گزارشات تحلیلی > تحلیل اطلاعیه‌ها

کاهش حاشیه سود، سد راه شگفتی در شبریز
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد سودآوری کگل در سال ۹۶
  • منبع: کارگزاری آبان
زیان سایپا در سال ۹۶
  • منبع: کارگزاری آبان
گزارش پرابهام شپنا در سال ۹۶
  • منبع: کارگزاری آبان
عملکرد موفق هرمز در سال ۹۶
  • منبع: کارگزاری آبان
عملکرد مناسب سصوفی در سال ۹۶
  • منبع: کارگزاری آبان
خفنر و عدم تحقق فروش مقداری در بودجه ۹۶
  • منبع: کارگزاری آبان
افت حاشیه سود ناخالص سال ۹۶ کپارس
  • منبع: کارگزاری آبان