گزارشات تحلیلی > تحلیل اطلاعیه‌ها

افزایش سودآوری تاپکیش علی رغم کاهش درآمدهای عملیاتی
  • منبع: کارگزاری آبان
کاهش حاشیه سود ناخالص و افت سودآوری پکویر
  • منبع: کارگزاری آبان
نگاهی به عملکرد سالانه دعبید
  • منبع: کارگزاری آبان
بهبود سودآوری کسرا در پی تغییر ترکیب فروش
  • منبع: کارگزاری آبان
رشد حاشیه سود ساینا در سال جاری
  • منبع: کارگزاری آبان
کاهش فروش مقداری ریشمک در سایه جا به جایی کارخانه
  • منبع: کارگزاری آبان
قشکر با پتانسیل افزایش سرمایه
  • منبع: کارگزاری آبان
بهبود سودآوری سخزر در فصل پاییز
  • منبع: کارگزاری آبان