گزارشات تحلیلی > تحلیل اطلاعیه‌ها

جهش چشمگیر مادیرا در سه ماهه نخست
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش نرخ فروش محصولات کسرا
  • منبع: کارگزاری آبان
نگاهی به عملکرد ذوب آهن در سال ۹۷
  • منبع: کارگزاری آبان
موجودی خوب فملی برای سال ۹۸
  • منبع: کارگزاری آبان
پایان خوش فولاد، در سال ۹۷
  • منبع: کارگزاری آبان
نگاهی به عملکرد سال ۹۷ جم
  • منبع: کارگزاری آبان
افزایش حاشیه سود ناخالص تایرا
  • منبع: کارگزاری آبان
جهش سودآوری حتاید
  • منبع: کارگزاری آبان